Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ACADEMIA LADONNA Maja Zarzeczna z siedzibą przy ulicy Kupieckiej 32B w Zielonej Górze.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: maja@ladonna.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) RODO – wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu realizacji wykonania łączącej Administratora z Państwem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług szkoleniowych, wykonywania usług, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

d) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktowania się̨ z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.

e) na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) – wyrażonej zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii.

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy; podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń́ w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych,

b) praw do sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych

e) prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody

f) prawo do sprzeciwu – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) oraz z art. 9 ust. 2 lit. a) posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem zawarcia i realizacji umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.