REGULAMIN SZKOLEŃ
ACADEMII LADONNA

 

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma:

ACADEMIA LADONNA Maja Zarzeczna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 32B.

W Regulaminie określone zwroty posiadają następujące znaczenie:

Uczestnik – jest to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu,

Zgłoszenie- rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon),

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator szkolenia – podmiotem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia jest firma ACADEMIA LADONNA Maja Zarzeczna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 32B NIP 9291561439, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.08/00038/2021.

  1. Kto może brać udział w szkoleniach ?

Szkolenia skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez  Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania (określone są one indywidualnie dla każdego rodzaju szkolenia).  Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

  1. Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez  ACADEMIA LADONNA jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności. Uczestnik dokonuje wpłaty zadatku za wybrane szkolenie w wysokości  określonej jako zadatek na stronie www.ladonna.pl na podany numer konta, do 7 dni od dnia zapisania się na dane szkolenie.

Przed dokonaniem płatności  prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu potwierdzenia wolnego miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski S.A. nr. rachunku:  26 1020 5402 0000 0602 0471 8930

ACADEMIA LADONNA Maja Zarzeczna ul. Kupiecka 32B Zielona Góra

Tytułem: Imię + Nazwisko + Nazwa Szkolenia + Numer telefonu

  1. Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie, zamieszczonej na stronie www.ladonna.pl. Dokładna godzina kursu i trener prowadzący podane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników.

W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin szkolenia lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

  1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyny najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi jeśli rezygnacja następuje na prośbę Uczestnika, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  1. Zmiana daty szkolenia

W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin lub zwrot poniesionej 100% opłaty . W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto Uczestnika szkolenia.

Uczestnik ma prawo do zmiany terminu kursu najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym razie zadatek nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na nowy termin szkolenia.

  1. Zmiana trenera

Organizator ma prawo zmienić Szkoleniowca prowadzącego szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego Trenera. Zmiana Wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Uczestnika.

  1. Cena szkolenia i warunki płatności

Cena obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek.

Na szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym 8 godzin Organizator zapewnia obiad.

  1. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Academię Ladonna swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kursów/szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

  1. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 

a. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

b. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, nie później niż 5 dni przed szkoleniem

c. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

d. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu i prowadzącemu szkoleniowcowi, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

e. Organizator zapewnia wszelkie materiały do przeprowadzenia szkolenia w tym sprzęt oraz akcesoria.

f. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed kursem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

g. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.

h. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z programem nauczania i harmonogramem.

i. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników szkolenia które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie szkolenia.

j. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny Organizatora.

k. Uczestnik przyjeżdża do miejsca szkolenia na własny koszt i własną odpowiedzialność oraz pokrywa koszty swojego pobytu.

l. Warunkiem uzyskania certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia jest udział Uczestnika w szkoleniu i opanowanie materiału szkoleniowego. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko) i nie ma możliwości wystawienia ich z danymi gabinetu. Na wcześniejsze życzenie Klienta certyfikaty/dyplomy mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.

ł. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.

m. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania, aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego lub kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu w przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia.

n. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej. Wszelkie informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy.